poniedziałek, maj 27, 2024

tel. 18 20 147 33 fax. 18 20 147 33 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WAŻNE INFORMACJE

Prosimy o dokładne wypełnianie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, szczególnie:

-  na pole dotyczące przebywania/nie przebywania wnioskodawcy lub członka rodziny, w tym współmałżonka lub drugiego rodzica dziecka/dzieci poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W przypadku pracowników zatrudnionych w polskiej firmie a oddelegowanych do pracy poza granicami Polski należy w wyżej wymienionej rubryce wniosku zaznaczyć pole: przebywam lub członek rodziny, w tym współmałżonek lub drugi rodzic dziecka/dzieci, przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

- na podpis i datę osoby składającej wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego, brak podpisu skutkuje koniecznością wezwania wnioskodawcy jeszcze przed sprawdzeniem wniosku;

- nie wnioskowanie ponownie na dziecko, na które już pobiera się świadczenie wychowawcze (w przypadku wnioskowania na nowo urodzone dziecko w czasie trwania okresu zasiłkowego, nie ma konieczności ponownego wnioskowania na dziecko, na które już otrzymano informację przyznającą świadczenie na dany okres świadczeniowy);

- w przypadku składania wniosków o świadczenie wychowawcze prosimy w danych adresowych podawać miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania;

- prosimy o podawanie adresu e-mail we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, na który zostanie do Państwa przesłana informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego;

- informujemy,  że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłaty świadczenia wychowawczego wyłącznie na podane numery kont;


Świadczenie wychowawcze wypłacane jest raz w miesiącu w terminach wskazanych w informacjach o przyznanie świadczenia.

 

PROGRAM RODZINA 500+ INFORMACJE PODSTAWOWE

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.


Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce albo ojcu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
 • opiekunowi prawnemu dziecka
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej
 • Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia

Kwota świadczenia wychowawczego przysługuje za niepełny miesiąc w przypadku:

 • urodzenia dziecka,
 • ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub
 • gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

Termin składania wniosków i przyznania świadczenia

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus są przyjmowane:

Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., przyjmowane są od 1 lutego 2021 r. online przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej, przez portal PUE ZUS, ePUAP, a od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.


Pobrano ze strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Obowiązujące przepisy prawne: https://www.gov.pl/web/rodzina/akty-prawne-dot-programu-rodzina-500-plus

 

Ważne informacje rodzina 500 +

WAŻNE INFORMACJE O BŁĘDACH WE WZORACH DRUKÓW!

 Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 dotycząca rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214)

 

W treści Załącznika Nr 1, Nr 3 oraz Nr 4 do rozporządzenia, pojawiły się błędy, stanowiące oczywiste omyłki pisarskie, które nie mają wpływu na ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

1. W załączniku Nr 1 do rozporządzenia („Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego”) w Części I Pkt 7.2 kwadrat 3 „uzyskane z gospodarstwa rolnego” zawarte w nawiasie pouczenie o treści „w przypadku zaznaczenia dodatkowo należy dołączyć oświadczenie członka/członków rodziny stanowiące wypełniony Załącznik Nr 3 lub Załącznik Nr 4 do wniosku powinno odnosić się do Załącznika Nr 2 lub Załącznika Nr 4.

2. W załączniku Nr 3 do rozporządzenia („Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego”) na dole formularza znajduje się przypis oznaczony symbolem jednej gwiazdki, który błędnie wskazuje, że oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy członek rodziny, który posiada gospodarstwo rolne.

Ww oświadczenie składają jedynie członkowie rodziny, którzy z prowadzonej działalności gospodarczej rozliczali się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Natomiast nie składają tego oświadczenia członkowie rodziny, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie ww. przepisów, tj. np. osoby, które posiadają gospodarstwo rolne.

3. W załączniku nr 4 do rozporządzenia („Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego”), na dole formularza znajduje się przypis oznaczony dwoma znakami gwiazdki o treści: „Wpisać rok kalendarzowy, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny (w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. należy wpisać rok 2014)”, który to przypis nie odnosi się do odwołania oznaczonego symbolem dwóch gwiazdek w tekście oświadczenia.

Przypis ten odnosi się, do roku kalendarzowego, który ww. oświadczenie ma obejmować, tak jak wskazuje to tytuł oświadczenia. 

Ważne!

Złożenie wniosku z wykorzystaniem w/w druków z Rozporządzenia jest ważne, jednakże MOPS może wystąpić

Wniosek rodzina 500 +

Wnioski do pobrania:

Serwis mopszakopane.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. Cookies). Ciasteczka w naszym serwisie stosowane są w celu identyfikacji klienta m.in. na potrzeby obsługi sesji, zapewnienia prawidłowej pracy serwisu, a także w celach statystycznych i badawczych. Informujemy, że ciasteczka mogą być też stosowane przez inne podmioty, których kod jest uruchamiany na stronach serwisu mopszakopane.pl. Obsługę ciasteczek można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jednocześnie informujemy, że nie gwarantujemy dostępności wszystkich funkcji serwisu w przypadku braku obsługi ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na używanie ciasteczek przez lub wyłączenie ich obsługi w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information