poniedziałek, maj 27, 2024

tel. 18 20 147 33 fax. 18 20 147 33 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFORMACJE OGÓLNE

Dokładnych informacji dotyczących zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych można zasięgnąć w Dziale Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czynnym dla interesantów:
w poniedziałek i środę w godz. od 12.00 do 14.30,
wtorek i czwartek od 7.30 do 11.00
w piątek w godz. 7.30 – 10.00
.


Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobom spełniającym równocześnie 3 kryteria określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych:

 1. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 2. Dochód gospodarstwa nie przekracza kryterium określonego w ustawie o dodatkach mieszkaniowych,
 3. Powierzchnia zajmowanego lokalu mieści się w granicach norm ustawowych,

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny;

Dochód

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje wnioskodawcy, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Od  01.03.2020r. najniższa emerytura wynosi 1.200,00zł.

Aktualne kryterium dochodowe;

 • gospodarstwo wieloosobowe - 1.500,00 zł
 • gospodarstwo jednoosobowe - 2.100,00 zł

Do dochodu nie wlicza się m.in:

 • dodatków dla sierot zupełnych;
 • zasiłków pielęgnacyjnych z MOPS;
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej;
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej;
 • dodatku mieszkaniowego;
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka;
 • pomocy w zakresie dożywiania;
 • świadczenia wychowawczego;

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z prac w indywidualnych gospodarstwach rolnych (Dz.u. z 2006 r. Nr 136, poz 969, z późn. zm.)


Powierzchnia mieszkania

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35m2 + 30 % = 45,50 m2 -  1 osoba
 • 40m2 + 30 % = 52,00 m2 -  2 osób
 • 45m2 + 30 % = 58,50 m2 -  3 osób
 • 55m2 + 30 % = 71,50 m2 -  4 osób
 • 65m2 + 30 % = 84,50 m2 -  5 osób
 • 70m2 + 30% = 91,00 m2  -  6 osób

Jeżeli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby powierzchnie zwiększa się  o 5 m².

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


Wydatki na mieszkanie

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek.

Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza się

 • opłat za gaz przewodowy,
 • energię elektryczną,
 • ubezpieczenie,
 • podatku od nieruchomości,
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.


Wstrzymanie wypłaty dodatku

W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.


Termin załatwienia sprawy

Decyzję o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

Dodatek energetyczny - informacje ogólne

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba,

 • której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wystąpienie łącznie tych trzech przesłanek po stronie uprawnionego jest podstawową do przyznania dodatku energetycznego.


Wysokość dodatku energetycznego

Zgodnie z art. 5c ust 2 ustawy prawo energetyczne dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit d

Wysokość limitu wynosi:

 • 900 kWh w roku kalendarzowym- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
 • 1500kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w terminie do 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc po uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na podstawie art. 5c ust.4


Zgodnie z obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M.P. z 2021 poz. 393) dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną wynosi: 12.09 zł./ miesiąc
 • składającego się z 2 do 4 osób wynosi: 16.79 zł/miesiąc
 • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi: 20.15 zł./miesiąc

Obowiązujące akty prawne:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych,

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 ( M.P z 2021 r. poz. 393)

WNIOSEK DO POBRANIA

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z załącznikami można pobrać poniżej:

Dodatek energetyczny - wniosek do pobrania

Wzór wniosku i oświadczeń o ustalenie prawa do dodatku energetycznego można pobrać poniżej:

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (WNIOSEK O DODATEK ENERGETYCZNY.doc)Wniosek o przynanie dodatku energetycznego 35 kB

Serwis mopszakopane.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. Cookies). Ciasteczka w naszym serwisie stosowane są w celu identyfikacji klienta m.in. na potrzeby obsługi sesji, zapewnienia prawidłowej pracy serwisu, a także w celach statystycznych i badawczych. Informujemy, że ciasteczka mogą być też stosowane przez inne podmioty, których kod jest uruchamiany na stronach serwisu mopszakopane.pl. Obsługę ciasteczek można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jednocześnie informujemy, że nie gwarantujemy dostępności wszystkich funkcji serwisu w przypadku braku obsługi ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na używanie ciasteczek przez lub wyłączenie ich obsługi w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information