poniedziałek, czerwiec 17, 2024

tel. 18 20 147 33 fax. 18 20 147 33 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFORMACJE

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.


Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
 • pracy socjalnej;
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 1. obywatelom państwa Polskiego, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, na podstawie zgody na pobyt tolerowany w formie: schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
 3. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze;
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Praca socjalna:

Profesjonalna działalność polegająca na udzielaniu pomocy jednostkom, grupom bądź społecznościom we wzbogaceniu lub odbudowaniu ich zdolności społecznego funkcjonowania oraz na tworzeniu sprzyjających warunków społecznych. Celem pracy socjalnej jest pomoc w nauczeniu się samodzielności.  


Świadczenia z pomocy społecznej: 

a) świadczenia pieniężne: 

 b) świadczenia niepieniężne:

 1. w ośrodkach wsparcia;
 2. w rodzinnych domach pomocy;

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 (zmiana od 1 października 2018 r.);
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 (zmiana od 1 października 2018 r.);

Obowiązujące akty prawne:

ZASADY UDZIELANIA POMOCY

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, nadany w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.


Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną.

Osoby lub rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie, bądź też marnotrawstwo własnych zasobów materialnych, a także ich nieracjonalne wykorzystywanie mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Również nie wywiązywanie się z uzgodnień zawartych w kontrakcie może spowodować ograniczenie lub odmowę przyznania świadczenia.
Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz naliczenie nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.


Tryb udzielania pomocy społecznej

Tryb przyznania świadczenia z pomocy społecznej składa się z następujących etapów:

 • złożenie wniosku o udzielenie pomocy: osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego.  (zgłoszenie może nastąpić z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc);
 • przeprowadzenie wywiadu środowiskowego: rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej i bytowej osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc społeczną, tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta, brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni. Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy. Ustalenia zostają zawarte w kontrakcie socjalnym. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.
  W ramach realizacji planu pomocy możliwe jest podpisanie kontraktu socjalnego osoby ubiegającej się o pomoc z pracownikiem socjalnym.
  Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego. Kontrakt zawiera opis sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz opis działań koniecznych do podjęcia przez nią, a także formę, zakres i czas udzielanej przez Ośrodek pomocy. W kontrakcie odnotowuje się również wszystkie uwagi, dotyczące realizacji kontraktu. Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowywany jest z jednej strony do sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt, a z drugiej – do form wsparcia, zaproponowanych przez Ośrodek.
  Klient otrzymuje jeden egzemplarz kontraktu;
 • sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną. Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji. Wszystkie decyzje o przyznaniu pomocy, a zwłaszcza decyzje o odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, itp. – tu pomoc udzielana jest bez konieczności wydawania decyzji. Stronom przysługuje odwołanie od decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • realizacja przyznanych świadczeń pieniężnych odbywa się w formie wypłat, w terminach określonych w decyzji lub w formie przekazów pocztowych bądź przelewów na konto osobiste.

Wymagane dokumenty

Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji społeczno-bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia przez osoby ubiegające się o pomoc szeregu różnorodnych zaświadczeń, oświadczeń itp. Szczegółowych informacji w każdym indywidualnym przypadku udziela właściwy pracownik socjalny w trakcie zgłaszania się o pomoc lub w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W przypadku niemożności dostarczenia danego dokumentu przez klienta, pracownik socjalny ma prawo i obowiązek dołożyć starań do jego zdobycia. Wywiad środowiskowy, dokumenty wymagane przy przyznaniu pomocy społecznej i decyzje administracyjne, na podstawie których następuje realizacja zaplanowanych świadczeń, a także inne pisma przychodzące i wychodzące z ośrodka, dotyczące danej osoby (rodziny), przechowuje ośrodek i stanowią one dokumentację klienta od początku jego korzystania z pomocy społecznej.


Odwołania od decyzji MOPS

Stronom przysługuje prawo odwołania od decyzji administracyjnej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do ,,Samorządowego Kolegium Odwoławczego”.

 

ASYSTENT RODZINY

Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków. Współpraca z asystentem odbywa się za zgodą rodziny i przy aktywnym jej udziale. Podczas spotkania asystent próbuje dowiedzieć się jak najwięcej o rodzinie, dzieciach, o występujących w rodzinie problemach oraz ich oczekiwaniach. Asystent wspólnie z rodziną określa sposób wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Ustala mocne strony rodziny oraz rodzaj i kolejność podejmowanych działań. Ostatecznie na zmianę i sukces pracuje sama rodzina. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.


Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, dostosowanie pracy do możliwości i kontekstu życia rodziny oraz poprzez małe kroki. Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci

Asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną. Współpraca z rodziną jest długofalowa, w zależności od potrzeb rodziny prowadzona średnio przez 2-3 lata. W przypadku braku współpracy rodziny w realizacji planu pracy możliwe jest podjęcie decyzji o wcześniejszym zakończeniu pracy asystenta. Plan pracy z rodziną, obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty.

Asystent rodziny z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny. Asystent nie tylko odpowie na wszystkie pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w Twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach (z wyłączeniem świadczeniodawców). Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.


Zadania asystenta rodziny w ramach ustawy „Za Życiem”:

 • wsparcie i towarzyszenie emocjonalne.
 • pomoc w dotarciu do miejsc oraz specjalistów, gdzie rodzina może otrzymać wsparcie.
 • opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia.
 • załatwianie spraw w różnych instytucjach w imieniu rodziny na podstawie upoważnienia.
 • pomoc rodzinie: w skutecznym przezwyciężaniu trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, w uzyskaniu wsparcia psychologicznego czy pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

WYKAZ REJONÓW PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Rejony i dyżury pracowników socjalnych i asystentów rodziny

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zakopanem

 

Asystenci rodziny: Pani Agnieszka Filar i Pani Barbara Kozicka

Godziny dyżurów:

Poniedziałek: 9.00 - 14.00

Pani Anna Bodziony – pokój nr 1

Godziny dyżurów:
Poniedziałek 13.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 10.00
Środa 13.00- 15.00
Czwartek 13.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 10.00

Ulice:
Bulwary Słowackiego
Cichej Wody
Droga do Rojów
Droga na Wierch
Gen. Andrzeja Galicy
Ks. Kaszelewskiego
Kościeliska
Kościelna
Ks. Józefa Stolarczyka
Orkana
Polna
Stary Młyn
Szymoszkowa
Tetmajera
Walkosze

Walowa Góra
Wojdyły

Za Strugiem

Pani Dorota Młynarczyk– pokój nr 1

Godziny dyżurów:
Poniedziałek 8.00 – 10.00
Wtorek 13.00 – 15.00
Środa 8.00 – 10.00
Czwartek 8.00 – 10.00
Piątek 13.00 – 15.00

Ulice:
Gen. Boruty Spiechowicza
Huty
Janosówka
Kasprusie
Klusie
Kurierów Tatrzańskich
Mrowce
Osiedle Kasprusie
Osiedle Pardałówka
Pardałówka
Paryskich
Piszczory
Podhalańska
Rybkówka
Salwatoriańska
Stachonie
Stara Pardałówka
Topory

Pani Dorota Młynarczyk – pokój nr 1

Godziny dyżurów:
Poniedziałek 8.00 – 10.00
Wtorek 13.00 – 15.00
Środa 8.00- 10.00
Czwartek 8.00 – 10.00
Piątek 13.00 – 15.00

Ulice:
Bogdańskiego
Kamieniec
Króle
Stary Kamieniec
Strążyska
Zborowskiego

Pani Angelika Augustowska - pokój nr 2

Godziny dyżurów:
Poniedziałek 13.00 – 15.00

Wtorek 8.00 – 10.00
Środa 13.00- 15.00
Czwartek 8.00 – 10.00
Piątek 13.00 – 15.00

Ulice:
B. Czecha
Bogówka
Chałubińskiego
Droga do Olczy
Kuźnice
Małe Żywczańskie
Pocztowców
Pola
Przewodników Tatrzańskich
Sabały
Tuwima
Wierchowa
Zamoyskiego

Pani Angelika Augustowska – pokój nr 2

Godziny dyżurów:
Poniedziałek 13.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 10.00
Środa 13.00- 15.00
Czwartek 8.00 – 10.00
Piątek 13.00 – 15.00

Ulice:
Piłsudskiego
Chłabówka
Słoneczna
Makuszyńskiego
Żeromskiego
Droga Do Samków
Droga do Daniela
Struga
Smrekowa

Pani Jolanta Brzyzek – pokój nr 2

Godziny dyżurów:
Poniedziałek 8.00 – 10.00
Wtorek 13.00 – 15.00
Środa 8.00 – 10.00
Czwartek 13.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 10.00

Ulice:
Brzozowskiego
Droga Brata Alberta
Krzepówki
Krzeptówki Boczne
Mraźnica
osiedle Krzeptówki
Przewodnika J. Krzeptowskiego
Skibówki
Droga do Walczaków
Droga na Buńdówki
Ubocz
Wojciecha Brzegi
Zaruskiego
Krzeptówki Potok
osiedle Krzeptówki Potok
Jagiellońska

Pani Małgorzata Jędrzejowska – pokój nr 3

Godziny dyżurów:
Wtorek 8.00 – 10.00
Czwartek 13.00 – 15.00
Piątek 11.00 – 12.00

Ulice:
Antałówka na Wierch
Chyców Potok
Gimnazjalna
Guty
Harenda
Krupówki
Weteranów Wojny

Pani Dorota Kawalec – pokój nr 3 

Godziny dyżurów:
Poniedziałek 13.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 10.00
Środa 13.00- 15.00
Czwartek 13.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 10.00

Ulice:
Aleja 3 Maja
Bachledy Klimka
Droga do Bristolu
Droga na Szymaszkową
Goszczyńskiego
Kasprowicza
Sienkiewicza
Stroma
Szymona Zaryckiego

Pan Krzysztof Rymarczyk – pokój nr 4

Godziny dyżurów:
Poniedziałek 8.00 – 10.00
Wtorek 13.00 – 15.00
Środa 13.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 10.00
Piątek 13.00 – 15.00

Ulice:
Bachledzki Wierch
Bilinówka
Brzozowa
Chramcówki

Choćkowskie
Droga Stanisława Zubka
Gładkie
Gubałówka
Łosiówki
Na Gubałówkę
Osiedle Szymony
Spadowiec

Szkolna
Szpitalna
ul. Szymony

Pani Agnieszka Chowaniec - pokój nr 4

Godziny dyżurów:
Poniedziałek 8.00 – 10.00
Wtorek 13.00 – 15.00
Środa 8.00 – 10.00
Czwartek 8.00 – 10.00
Piątek 13.00 – 15.00

Ulice:
Antałówka
Do Tadziaków
Droga do Białego
Droga na Antałówkę
Droga na Koziniec
Galicówka
Gawlaki
Grunwaldzka
Karłowicza
Kraszewskiego
Ks. Wł Curzydły
Marusarzówny
Modrzejewskiej
Na Wilcznik
Ornak
Partyzantów
Piaseckiego
Pod Skocznią
Witkiewicza
Za Cieszynianką
Zająca
Zoniówka
Regle

Pani Dorota Michałczak – pokój nr 6

Godziny dyżurów:
Poniedziałek 13.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 10.00
Środa 8.00- 10.00
Czwartek 13.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 10.00

Ulice:
Bachledy
Ciągłówka
Droga do Wantuli
Jana Pawła II
Kościuszki
Kotelnica
Łukaszówki
Nowotarska
Tatary
Ustup

Pani Klaudia Denić – pokój nr 6

Godziny dyżurów:
Poniedziałek 13.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 10.00
Środa 8.00- 10.00
Czwartek 13.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 10.00

Ulice:
Asnyka
Balzera
Broniewskiego
Brzeziny
Cyrhla
Jaszczurówka
Jaszczurówka Bory
Małaszyńskiego
Oberconiówka
Sobczakówka
Spyrkówka
Wyskówki
Zwijacze

Zastępca Dyrektora, starszy pracownik socjalny Pani Urszula Chowaniec – Bombac  – pokój nr 7

Godziny dyżurów:
Poniedziałek 8.00 – 10.00
Wtorek 13.00 – 15.00
Środa 8.00 – 10.00
Czwartek 8.00 – 10.00
Piątek 13.00 – 15.00

Ulice:
Droga na Bystre
Hrube Niżne
Hrube Wyżne
Kamockiego
Ogrodowa
Plac Niepodległości
Pod Lipkami
Staszica
Szymanowskiego
Zwierzyniecka

testowy

Dotyczy: wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi przygotowywania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zakopanem.

Dotyczy: wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi przygotowywania i wydawania gorących

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

 1. WNIOSEK DO POBRANIA

Serwis mopszakopane.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. Cookies). Ciasteczka w naszym serwisie stosowane są w celu identyfikacji klienta m.in. na potrzeby obsługi sesji, zapewnienia prawidłowej pracy serwisu, a także w celach statystycznych i badawczych. Informujemy, że ciasteczka mogą być też stosowane przez inne podmioty, których kod jest uruchamiany na stronach serwisu mopszakopane.pl. Obsługę ciasteczek można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jednocześnie informujemy, że nie gwarantujemy dostępności wszystkich funkcji serwisu w przypadku braku obsługi ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na używanie ciasteczek przez lub wyłączenie ich obsługi w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information