poniedziałek, czerwiec 17, 2024

tel. 18 20 147 33 fax. 18 20 147 33 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pokaz slajdów

 • Aktualne wzory wniosków

  Aktualne wzory wniosków

 • Klauzula informacyjna

  Klauzula informacyjna

 • Koordynacja świadczeń wychowawczych i rodzinnych

  Koordynacja świadczeń wychowawczych i rodzinnych

 • Seniorze zostań w domu

  Seniorze zostań w domu

 • Paczki żywnościowe dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia

  Paczki żywnościowe dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia

Klauzula informacyjna

 

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla stron

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem, ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr tel. 18 20 147 33

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gdy:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
c) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskani danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakopanem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zakopanem ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  tel. 799186893, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3.Celem przetwarzania danych jest zatrudnianie oraz realizacja wszelkich zadań związanych ze stosunkiem pracy, pomoc socjalna, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, realizacja zadań statutowych MOPS.
Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się jeśli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz niezbędne do celów prawnie uzasadnionych przez Administratora lub osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności gdy osoba taka jest dzieckiem.
4. Odbiorcami Pani/ Pana danych będą

 • Poradnia Medycyny Pracy,
 • Organy kontrolne i nadzorcze, audytowe,
 • Zewnętrzny usługodawca BHP,
 • Administrator programu kadrowo-płacowego „FK”
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (w tym elektroniczne przetwarzanie w ramach programu Płatnik),
 • Urząd Skarbowy,
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa- w razie przystąpienia do niej,
 • Komisja Socjalna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Podmioty szkoleniowe, doradcze, konsultacyjne w zakresie danych niezbędnych do przeprowadzenia usługi (doradztwa, szkoleń, mentoringu, mediacji itp.),
 • Wnioskujący o udostępnienie informacji publicznej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat na podstawie zapisów kodeksu pracy i Instrukcji Kancelaryjnej MOPS.
6. Posiada Pan/ Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie wymienionych w klauzuli danych jest obligatoryjne jako niezbędne do zawarcia i realizowania stosunku pracy oraz korzystania z uprawnień pracowniczych.

Koordynacja świadczeń wychowawczych i rodzinnych

 Jak uzyskać informację o swojej sprawie, o swoim wniosku, zapytaniach instytucji zagranicznej?

1. Formularz kontaktowy! 
Jeśli chcą Państwo sprawdzić stan sprawy dotyczącej ustalenia koordynacji, zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego na stronie www.muw.gov.pl. Informacji udzielimy w oparciu o dane zawarte w naszym systemie informatycznym.

2. Infolinia
Infolinię dla osób zainteresowanych: tel. 12 430 29 73
Infolinia jest czynna:

- w poniedziałki w godzinach od 9.00-16.30
- od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00

Można za jej pośrednictwem uzyskać informacje w zakresie: daty wpływu wniosku, statusu sprawy, lokalizacji wpływu wniosku. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji dla mieszkańców całej Małopolski – bez względu na to, czy sprawa prowadzona jest w Krakowie czy w Delegaturach w Tarnowie czy Nowym Sączu.


Jak pracuje Małopolski Urząd Wojewódzki?
Wnioski oraz zapytania instytucji zagranicznych załatwiane są w kolejności wpływu do urzędu, zgodnie z przyjętymi kategoriami spraw priorytetowych, tj. wnioski o świadczenie opiekuńcze, wnioski o świadczenie wychowawcze. O uznaniu tych świadczeń za priorytetowe przesądziła ich rola w funkcjonowaniu rodziny. Jeśli tylko jest to możliwe, wszystkie wnioski jednego wnioskodawcy ze wszystkich okresów zasiłkowych są łączone (postępowania dotyczące jednej rodziny w ramach grup priorytetowych i zbieżnych okresów badania sytuacji dochodowej przy ustalaniu prawa do świadczeń).


Przyśpieszono tempo realizacji zadania
Opracowano jednolite i uproszczone procedury w oparciu o szablony decyzji generowane bezpośrednio z systemu informatycznego, zmodyfikowano tryb przyjmowania stron i odpowiedzi na skargi i interwencje w celu odciążenia pracowników załatwiających sprawy od tego typu czynności, wzmocniono też współpracę z gminami w zakresie pełnego kompletowania dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia wniosków. Prowadzony jest stały monitoring liczby załatwianych spraw i wydajności pracowników.

Pobrano ze strony: http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=10841

 

Seniorze zostań w domu

Paczki żywnościowe dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia

 paczki Caritas

W dniach 14 i 16 maja br. dotarły do Zakopanego 2 transporty żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Łącznie z magazynów Caritas Archidiecezji Krakowskiej przywieziono około 15 ton żywności (m.in. takiej jak: cukier, olej, kasza gryczana, ryż, makaron, konserwy mięsne, groszek z marchewką, gulasz wieprzowy z warzywami, fasola biała konserwowa, buraczki, powidła śliwkowe, herbatniki maślane, koncentrat pomidorowy, mleko UHT). Wydano około 500 paczek żywnościowych (około 30 kg żywności na uprawnioną osobę).

Dziękujemy Straży Miejskiej w Zakopanem, pracownikom interwencyjnym zatrudnionym w Urzędzie Miasta oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Olczy za pomoc w organizacji tej akcji. Dziękujemy także pracownikom socjalnym MOPS Zakopane, którzy nie tylko zorganizowali i uczestniczyli w dystrybucji paczek żywnościowych ale także osobiście dostarczyli takie paczki osobom, które z uwagi na wiek lub stan zdrowia nie były w stanie osobiście odebrać takiej paczki.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

paczki 2

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

1268,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,paczki 3
1028,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
- ośrodki pomocy społecznej,
- organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

 

Osoby najbardziej potrzebujące zamieszkujące na terenie m Zakopanego i zainteresowane otrzymaniem takiej paczki żywnościowej powinny zgłosić się do pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem (ul. Jagiellońska 7) celem wpisania na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Uprzejmie informujemy, że o kolejnych terminach dostaw żywności w ramach Programu będą zarówno informować pracownicy socjalni MOPS Zakopane jak również wcześniej będzie opublikowana stosowna informacja na stronie MOPS Zakopane oraz na stronie Urzędu Miasta.

 

Włodzimierz Słomczyński
MOPS Zakopane

Strona 1 z 2

Serwis mopszakopane.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. Cookies). Ciasteczka w naszym serwisie stosowane są w celu identyfikacji klienta m.in. na potrzeby obsługi sesji, zapewnienia prawidłowej pracy serwisu, a także w celach statystycznych i badawczych. Informujemy, że ciasteczka mogą być też stosowane przez inne podmioty, których kod jest uruchamiany na stronach serwisu mopszakopane.pl. Obsługę ciasteczek można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jednocześnie informujemy, że nie gwarantujemy dostępności wszystkich funkcji serwisu w przypadku braku obsługi ciasteczek. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na używanie ciasteczek przez lub wyłączenie ich obsługi w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information